РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЕТИЧНІ НОРМИ

Доступ до змісту журналу

 Журнал «Проблеми економіки та політичної економії» розповсюджується у електронному вигляді. Відкритий доступ до повних версій статей журналу можливий на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
(посилання http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&&&&&&&&&&=&&).

Принципи

 Редакційна політика журналу заснована на принципах об’єктивності та неупередженості при відборі статей з метою їх публікації; високих вимог до якості наукових досліджень; обов’язковості та конфіденційності рецензування статей; додержання колегіальності при ухваленні рішень щодо публікації статей; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських і суміжних прав. Запобігання протизаконним публікаціям є відповідальністю кожного автора, редактора, рецензента, видавця, організації.

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

 При виданні журналу «Проблеми економіки та політичної економії» обов’язковим є дотримання певного рівня вимог до відбору наукових статей. Редакційна колегія журналу вимагає від авторів наслідувати формальним та етичним правилам підготовки і публікації наукових робіт, що вони подають до редакції журналу. Ці норми зумовлено стандартами якості наукових статей, зокрема публікаційними принципами Кодексу Комітету з етики публікацій (COPE Кодекс поведінки та рекомендації щодо найкращої практики для журнальних редакторів та кодексу поведінки для видавців журналів, етичним кодексом вченого України, а також досвідом роботи іноземних та українських професіональних спільнот, наукових організацій, редколегій та редакцій видань.
(посилання - https://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.pdfhttps://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20publishers%20FINAL_1_0_0.pdf).

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу

1. Всі члени редакційної колегії є рецензентами.
2. Редколегія залишає за собою право направити рукопис на розгляд сторонньому рецензенту.
3. Редакційна колегія несе відповідальність за рівень наукового наповнення журналу.
4. Всі наукові матеріали проходять ретельний відбір через «сліпе» рецензування. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний доопрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів.
5. Редакційна колегія без упередженості розглядає всі надані їй рукописи, оцінюючи кожний належним чином. Вона виносить об’єктивні рішення, які не залежать від комерційних або інших інтересів, і забезпечує чесний процес рецензування.
6. Редакційна колегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що він не відповідає профілю журналу.
7. Редакційна колегія виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором одного рукопису до кількох журналів, багаторазового копіювання тексту статті в різних місцях, введення громадськості в оману щодо реального внеску автора в опубліковану наукову роботу.
8. Редакційна колегія має право вилучити вже опубліковану статтю в разі виявлення порушення будь-чиїх прав або загальноприйнятих норм наукової етики. Про даний факт вилучення статті редакція повідомляє як автору статті, так і організації, де було виконано дослідження.
9. Співробітники редакції не надають іншим особам інформації, пов’язаної із змістом рукописів, що перебувають на розгляді, крім осіб, які беруть участь у її фаховій оцінці. Після підписання статті до друку вона публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
10. Згідно з міжнародним законодавством щодо додержання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній чи друкованій) без попередньої письмової згоди редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів обов’язково необхідними є посилання на першоджерело.
11. Редактори, автори і рецензенти повинні повідомляти про свої інтереси, які можуть вплинути на їх об’єктивність при редагуванні та рецензуванні матеріалів статей (випадок конфлікту інтересів). Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні.

Етичні зобов’язання автора

1.  Автор несе повну відповідальність за зміст статті і сам факт її публікації.
2.  Автор повинен цитувати ті публікації, які мали визначальний вплив на суть викладеного у статті, а також ті, які можуть швидко ознайомити читача з більш ранніми працями, важливими для розуміння цього дослідження. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у даній роботі, якщо вони не були отримані самим автором.
3.  Є недопустимими плагіат як оригінальна робота і подання до публікації раніше надрукованої статті. У випадку виявлення зазначених фактів відповідальність несе автор поданих матеріалів.

4.  Співавторами статті мають бути всі ті особи, які зробили вагомий науковий внесок у подану роботу і поділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який подає рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства, і бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.


Вимоги до матеріалів статей, поданих до наукового журналу
«Проблеми економіки та політичної економії»

 Редакція приймає до розгляду оригінальні, не опубліковані раніше роботи українською, англійською або російською мовами, що мають відповідати профілю журналу. До статей висуваються вимоги, наведені у додатках 1,2,3,4.
   У відомостях про авторів необхідно вказати: прізвище, ім'я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, поштові службову та домашню адреси, телефони, E-mail, а також окремим файлом надіслати фотографію автора (авторів).
   Матеріали надсилаються на електронну адресу polecon.ukr@gmail.com. За цією адресою також можливе листування з будь-яких питань, пов'язаних із підготовкою матеріалів журналу.
   Граничний термін подання матеріалів в журнал для першого номеру року - до 15 березня, для другого номеру року - до 15 жовтня.

Додатки

Архів повних випусків:

“Проблеми економіки та політичної економії”, 2017, № 1 - https://drive.google.com/file/d/0B86lIUrn5Om7WXBnUktGWmVNaE0/view?usp=sharing